Wholeness

I am Whole

I am the sun and I am the moon,

I am the bride and I am the groom,

I am the wine and I am the bowl, and

I am whole.

 

I am the sun and I am the moon,

I am theĀ seed and I am the womb,

I amĀ above and I am below, and

I am whole.